Codul de procedură civilă intrat în vigoare la 15 februarie 2013 prevede o procedură simplificată, destinată litigiilor cu valoare de până la 10.000 lei, procedură care este destul de des utilizată în practica judiciară.

Reclamantul trebuie să completeze un formular prestabilit la care va anexa copii ale înscrisurilor ce fac dovada datoriei pârâtului.

În cazul în care informaţiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate, ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanţa îi va acorda reclamantului posibilitatea să completeze sau să rectifice formularul sau să furnizeze informaţii ori înscrisuri suplimentare, tot pe baza unui formular-tip. În cazul în care reclamantul nu completează sau nu rectifică formularul de cerere în termenul stabilit de instanţă, cererea se va anula.

După primirea formularului de cerere completat corect, instanţa va trimite de îndată pârâtului formularul de răspuns, însoţit de o copie a formularului de cerere şi de copii de pe înscrisurile depuse de reclamant.

În termen de 30 de zile de la comunicare, pârâtul va depune sau trimite formularul de răspuns completat corespunzător, precum şi copii de pe înscrisurile de care înţelege să se folosească. Pârâtul poate să răspundă prin orice alt mijloc adecvat, fără utilizarea formularului de răspuns.

Instanţa va comunica de îndată reclamantului copii de pe răspunsul pârâtului, precum şi de pe înscrisurile depuse de pârât. De asemenea, instanţa poate solicita părţilor să furnizeze mai multe informaţii în termenul pe care îl va stabili în acest scop, care nu poate depăşi 30 de zile de la primirea răspunsului pârâtului, și nu va putea încuviința probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii de chemare în judecată

Instanța va soluționa cererea de urgență, iar hotărârea pronunțată, chiar dacă poate fi atacată cu apel, este executorie.

Mai trebuie precizat că această procedură nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice. De asemenea, procedura nu este aplicabilă nici litigiilor ce provin din moștenire, raporturi de familie, litigii de muncă sau insolvență.