Variantă simplificată

APEL DE SELECŢIE

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ţara Beiuşului anunţă public lansarea sesiunii de cerere de proiecte 2/ 2021 pentru măsura 4/ 6A "Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca"

Data lansării apelului: 24 NOIEMBRIE 2021

Tipuri de beneficiari eligibili:

- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole în spaţiul rural pentru prima dată.

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole , pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.

- Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia(Start-ups).

Fond nerambursabil total disponibil/măsura: 105.000,00 EURO

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:

Sprijinul se acordă sub formă de suma forfetară fixă de 35.000 de euro/beneficiar pentru toate tipurile de activitati (servicii, productie si agroturism).  Nu se alocă sume intermediare

Intensitatea sprijinului: este 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

- Sprijinul se acordă sub formă de suma forfetară fixă de 35.000 de euro/beneficiar pentru toate tipurile de activitati (servicii, productie si agroturism).  Nu se alocă sume intermediare.

- Rata sprijinului nerambursabil: este de 100%.

- GAL propune acordarea unei sume forfetare fixe, 35.000 de euro/proiect, pentru toate tipurile de activitati (servicii, productie si agroturism), pentru un plan de afaceri ce se poate implementa într-un interval de 36 luni, sub forma a doua tranşe. Prima tranşă va fi de 75% din valoarea totală, acordată după semnarea contractului de finanţare cu AFIR, iar ultima tranşă (25%) se va acorda la momentul în care planul de afaceri propus este finalizat şi se face dovada că au fost atinse obiectivele prevazute prin planul de afaceri.

ATENŢIE!!! Termenul de finalizare al proiectului nu poate depaşi data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucţiunilor de plată - anexă la Contractul de finanţare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Atenţie! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 06 DECEMBRIE 2021, ora 16.00

Depunerea continuă a   proiectelor în cadrul sesiunii aferente masurii M4/6A  se  opreşte înainte  de  termenul  limită prevăzut în prezentul apel de selectie, atunci  când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare  sau  egal  cu pragul  de  calitate  aferent  lunii respective,  excluzând  valoarea  publică totală  a  proiectelor  retrase  ajunge  la  120%  din  nivelul  alocării  sesiunii  aferente măsurii, cu excepţia primelor 5 zile lucratoare din fiecare etapă de depunere stabilită când oprirea  depunerilor  de  proiecte  nu este condiţionată de atingerea plafonului de 120% din nivelul alocării sesiunii

Astfel, în primele 5 zile lucratoare de la deschiderea sesiunii de primire proiecte nu se aplică plafonul maxim al depunerii – indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

Sesiunea se închide înainte de termenul limită de depunere atunci când valoarea fondurilor solicitate de către ultimul proiect conduce la depăşirea plafonului maxim al depunerii.

Punctajul minim – 30 de puncte

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Locul depunerii: Sediul GAL Ţara Beiuşului – sat Remetea, Comuna Remetea, nr. 334, Judeţul Bihor, de luni până vineri (intervalul orar 800-1600).

Pentru mai multe informaţii, vă invităm să consultaţi varianta detaliată a apelului, disponibilă în format electronic şi tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociaţiei.

Detalii privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 4/6A şi anexele aferente acestuia, disponibile pe site-ul www.galtarabeiusului.ro, secţiunea măsuri.

Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ  Ţara Beiuşului
Sediu: com. Remetea, sat Remetea, nr. 334, jud. Bihor
Tel: 0740 668 683
email: gal.tarabeiusului@yahoo.com
Site: 
   www.galtarabeiusului.ro

ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ "ŢARA BEIUŞULUI"

(anunț publicitar)