P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL
CUI: RO 31948183, J40/8309/2013
Sediu: Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 273, Corp 3, Etaj 3, Sectorul 6
Punct de lucru: Municipiul Oradea, Strada FABRICILOR, Nr. 8, Judeţ Bihor

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacitaţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

Cod SMIS: 147969

Denumire proiect: CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE ŞI BIROURI P+E PARŢIAL

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
pentru selecţia de oferte în vederea achiziţiei de utilaje

 

P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 273, Corp 3, Etaj 3, Sectorul 6, în calitate de solicitant de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacitaţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră de furnizare utilaje pentru realizarea unui proiect de investiţii cu denumirea "CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE ŞI BIROURI P+E PARŢIAL".

Procedura aplicată: Procedura competitivă în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/08.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene şi publicat în Monitorul Oficial nr. 618 din 12.08.2016.

Criteriul de atribuire: atribuirea contractului de furnizare se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/08.08.2016 (alegerea ofertei cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului se va realiza prin prezentarea avantajelor tehnice şi financiare care motivează alegerea în raport cu celelalte oferte primite). Contractul va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice şi financiare în raport cu celelalte oferte primite şi care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.

Obiectul contractului va consta în: achiziţia unui pod rulant, cu detaliile tehnice conform Anexei I

Tip contract: contract furnizare bunuri.

Termen limită pentru primirea ofertei: 22.09.2021, ora 12:00. Ofertele se vor depune personal sau se vor trimite prin postă/curier. Transmiterea ofertei prin alte mijloace (fax, email, etc.) nu se acceptă şi oferta nu va fi analizată.

Termen limită de primire a solicitărilor de clarificări: 15.09.2021, ora 12:00. Cererile de clarificări pot fi solicitate doar în scris şi transmise prin poştă, curier sau personal la Punctul de lucru: Municipiul Oradea, Strada FABRICILOR, Nr. 8, Judeţ Bihor, sau prin email la adresa: nortia2001@ymail.com.

Termen limită pentru transmiterea răspunsului la clarificări: Răspunsul la solicitarea de clarificări se va trimite în maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificări.

Valabilitatea ofertei: cel puţin 45 zile de la data emiterii acesteia.

Deschiderea ofertelor: 22.09.2021, ora 13:00. După deschiderea ofertelor, în cazul în care există neclarităţi sau se consideră necesară prezentarea unor informaţii suplimentare, P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL are dreptul de a solicita clarificări suplimentare ofertanţilor. În cazul în care ofertanţii nu răspund acestor solicitări, ofertele respective vor fi descalificate.

Adresa la care se depune oferta: la Punctul de lucru al societăţii din Municipiul Oradea, Strada FABRICILOR, Nr. 8, Judeţ Bihor.

Valoarea estimată este de: 85,000.00 Euro, echivalentul a 420,537.50 Lei;

NOTE:

- Valoarea menţionată anterior nu conţine TVA;

- Cursul de schimb pentru echivalentul în Lei este cursul BNR valabil la 07.09.2021, de 1 Euro = 4.9475 Lei

 

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii:

- Ofertantul trebuie să demonstreze că respectă regulile privind evitarea conflictului de interese aşa cum sunt precizate în OUG Nr. 66/2011 şi a situaţiilor de excludere. Pentru a demonstra această cerinţă, vă solicităm să anexaţi ofertei o DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 13, 14 şi 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare (conform modelului din Anexa II).

 

Instrucţiuni de completare a ofertei/declaraţiilor/formularelor solicitate:

- Oferta depusă trebuie să conţină oferta financiară, oferta tehnică, declaraţia privind evitarea conflictului de interese (conform modelului din Anexa II) şi Certificat constatator nu mai vechi de 30 zile (sau echivalentul însoţit de traducere autorizată, pentru ofertanţii străini).

- Orice declaraţie/formular va fi completat şi prezentat doar în original de ofertant, va fi semnat de reprezentatul legal al acestuia (persoana din conducere menţionată în certificatul constatator sau echivalentul pentru ofertanţii străini) sau după caz, va fi semnat de către o altă persoană împuternicită să reprezinte ofertantul, caz în care va prezenta şi împuternicirea acordată acestuia din urmă de către reprezentantul legal al ofertantului.

- Documentele/declaraţiile/certificatele emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate doar în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: original, copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate cu originalul.

- Documentele emise în altă limbă se prezintă în original, copie legalizată sau copie certificată în conformitate cu originalul şi vor fi însoţite de traducere autorizată în limba romană, traducerea se va prezenta în original.

 

Condiţii pentru semnarea contractului (inclusiv durata de execuţie a acestuia):

- Contractul de furnizare va fi semnat doar cu ofertantul desemnat câştigător.

- Daca ofertantul câştigător nu semnează contractul în termenii stabiliţi în scrisoarea de informare cu privire la rezultatul procedurii de achiziţie, beneficiarul va relua procedura de achiziţie.

- Contractul de furnizare trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor 2 părţi semnatare (identificarea administrativă şi identificarea financiară, sediu social, telefon, fax, email, cod unic de înregistrare, bancă, cont bancar, persoana semnatară, date contact), obiectul contractului, valoarea, documentele contractului, durata de execuţie a contractului şi condiţiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele părţi, să aibă număr şi dată.

- Contractul trebuie să fie valabil pe o perioadă suficientă încât să se permită implementarea proiectului în conformitate cu datele din cererea de finanţare, şi cu documentele anexate acesteia.

- Contractul şi anexele sale vor fi întocmite în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

- Plata preţului contractului se va realiza astfel:
     - Avans maxim 30% din valoarea contractului.
     - Restul de plată se va achita după data punerii în funcţiune a utilajului care face obiectul contractului.

- Perioada de garanţie acordată utilajului va fi de minim 12 luni.

Soluţionarea contestaţiilor: orice ofertant nemulţumit de rezultatul procesului de adjudecare, are dreptul de a depune o contestaţie. Contestaţiile se vor trimite în limba română sau însoţite de o traducere autorizată în limba română. Contestaţiile pot fi depuse doar în scris şi transmise prin poştă, curier sau personal la Punctul de lucru: Municipiul Oradea, Strada FABRICILOR, Nr. 8, Judeţ Bihor. Termenul de aşteptare în vederea depunerii eventualelor contestaţii este de 2 zile de la transmiterea notificărilor cu privire la rezultatul procedurii. In caz contrar, contestaţiile nu se vor lua în considerare. Contestaţiile se vor analiza şi soluţiona în maxim 5 zile de la primirea acestora, prin întocmirea unui raport de soluţionare a contestaţiilor. Comisia de evaluare a contestaţiilor are dreptul de a solicita clarificări din partea contestatarului, caz în care perioada de soluţionare poate fi prelungită cu perioada de solicitare şi primire a acestor clarificări.

ATENŢIE: Nerespectarea de către ofertant a oricăreia dintre cerinţele din această documentaţie (neprezentarea documentelor, sau prezentarea parţială a acestora, sau a informaţiilor solicitate, sau forma solicitată) poate duce la respingerea ofertei din procesul de selecţie a ofertei câştigătoare.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL la Punctul de lucru: Municipiul Oradea, Strada FABRICILOR, Nr. 8, Judeţ Bihor sau prin email la adresa: nortia2001@ymail.com.

Persoana de contact este Dl. PLOSCARIU FLORINEL cu funcţia de administrator, tel. 0722621715, e-mail: nortia2001@ymail.com

Aşteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menţionat anterior, la adresa indicată.

Vă mulţumim anticipat.
Reprezentant legal,
PLOSCARIU FLORINEL
Data: 13.09.2021

 

ANEXA I


NOTE:

- Caracteristicile tehnice de mai sus:
     - Caracteristici tehnice minimale – obligatorii: sunt obligatorii şi minime pentru îndeplinirea funcţiunilor dorite, neprezentarea în cadrul ofertei a acestor caracteristici tehnice minimale va duce la eliminarea acesteia din cadrul procedurii de atribuire.
     - Caracteristici tehnice suplimentare – opţionale: aceste caracteristici tehnice NU sunt obligatorii, iar neprezentarea acestora în cadrul ofertei NU va duce la eliminarea acesteia din cadrul procedurii de atribuire.
     - De asemenea orice propunere de creştere a performanţei este acceptată în cadrul ofertei.

- Termenul de garanţie al produsului oferit va fi de minim 12 luni de la data punerii în funcţiune.

- Bunul trebuie să fie nou şi nefolosit şi trebuie să fie certificat în conformitate cu normele în vigoare ale legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene.

- La  livrarea  bunului se va întocmi proces verbal de predare-primire, recepţie şi punere în funcţiune, iar acesta va fi însoţit de certificat de calitate/conformitate, certificat de garanţie precum şi de cartea tehnică.

 

 

ANEXA II

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în siuaţiile prevăzute la art  13, 14 şi 15

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a)..........................................., CNP………………………………………………..., reprezentant legal al SC ....................................................... (denumirea, numele operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare în cadrul proiectului "CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE ŞI BIROURI P+E PARŢIAL" derulat de către P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13, 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Subsemnatul(a), ............................................, declar că voi informa imediat pe P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(nume, prenume, semnătură autorizată)

 

(anunț publicitar)